Betalingsproblemer og gjeldsproblemer

Løsningen på betalingsproblemer og gjeldsproblemer er handling og kunnskap. Svaret som ligger på tungen er kanskje mer penger, men du må nok forholde deg til realitetene. Denne artikkelen vil veilede deg til å gjøre de riktige grepene overfor kreditorene og gi deg en forståelse av hvordan systemene fungerer.

De grå, anonyme konvoluttene som dukker opp i postkassa di, levner ingen tvil om at de kommer fra pengeinnkrevere. Du vet at du ikke har betalt, og har ventet og gruet for dette. Ikke uvanlige reaksjoner er panikk eller fortrengelse. Begge deler er lite heldig.

Problemer med å dekke løpende regninger opptrer i forskjellig alvorlighetsgrader. Det kan være én regning som er i ferd med å bli overført til inkasso, ett forbrukslån hvor du ligger etter med betalingen, eller et hav av vinduskonvolutter med diverse avsendere og namsmannen på døra annenhver uke. Det er verdt å merke at den første inkassosaken kan være indikasjonen på at du har eller er i ferd med å få alvorlige gjeldsproblemer. Flere betalingsproblemer kan komme etter hvert.

 

Motta hjelp og refinansiering

Den ideelle løsningen på betalingsproblemer er å samle all utestående gjeld i en refinansiering, slik at du får ett lån og én post å forholde deg til. For å klare dette, kan det være en god idé å motta hjelp fra erfarne konsulenter og rådgivere. Det finnes en del selskaper av denne typen, og selv om deres honorar kan variere, er prisen ofte bestemt på forhånd og kun gyldig dersom de får til en nedbetalingsplan og avtale med kreditorene dine.

Til høyre er en liste over selskaper vi anbefaler. De har lang erfaring med lignende problemer. For eksempel kan selskapet Gjeldsmegler1 fortelle om at hele 90% av deres kunder som har fått begjæring om tvangssalg av huset, fått ordnet opp – og tvangsbegjæringen derfor stoppet. Med deres erfaring og deres mange kanaler, har de et godt utgangspunkt for å finne gode løsninger for din situasjon.

> Les også mer om hvordan du kan få refinansieringslån

Anbefalte Omtale
Gjeldsmegler1 Les mer
Bank2 Les mer

 

Få oversikt over gjelden

Hvordan du skal gå fram for å løse gjeldsproblemene dine avhenger av hvor stort omfanget er og hva slags type gjeld du har. Feilen mange gjør i begynnelsen, er at de kun forholder seg til den av kreditorene som maser mest. Dersom du betaler ut denne på bekostning av de andre, kan du regne med at de også kommer raskt på banen.

Under ser du en tabell over forskjellige typer gjeld du kan ha, og hva som skjer hvis du ikke betaler.

Type gjeld Hvis du ikke betaler… Hvem?
Barnebidrag Løpende bidragsplikt NAV innkreving
Bøter og straffegjeld Lønnstrekk Statens innkrevingssentral
Skatt Lønnstrekk Kemneren
Studielån Lønnstrekk (ingen prioritet) Statens innkrevingssentral
Boliglån Tvangssalg Bank
Husleiegjeld Utkastelse Utleier, Namsmannen
Ubetalte strømregninger Stans av videre leveranse Strømleverandør
Billån Tvangssalg Bank
Usikrede lån Inkasso/lønnstrekk Långiver/inkasso
Kredittkort Inkasso/lønnstrekk Inkassoselskap, Namsmannen,
Fakturaer Inkasso/lønnstrekk Inkassoselskap, Namsmannen

 

Som du ser av oversikten har det langt mer umiddelbare konsekvenser dersom du ikke betaler strømregningen, enn det siste avdraget på kredittkortet. På den annen side er kredittkortet den dyreste regningen med de høyeste rentene og gebyrene. Forbigåelsen av det forhøyer den totale gjelden.

Det er én av grunnene til at du må ha en samlet plan for betalingen.

Hva skjer når en regning blir sendt til inkasso?

Hvis vi tar utgangspunkt i en vare du har bestilt og fått regning på, vil det være oppgitt en betalingsfrist, gjerne 14 dager. Betaler du ikke, får du først en betalingsoppfordring som melder at det vil bli sendt til inkasso etter en ytterligere frist på 14 dager. Dersom du skulle være uenig i kravet, må du si fra nå. Heretter vil inkassosalær og forsinkelsesrente begynne å løpe.

Inkassosalærene og forsinkelsesrentene er fastsatt ved lov. Salærene reguleres ved forskrift en gang i året. Per 2017 er de som følger:

Beløp Enkelt salær Tungt salær (etter 42 dager)
0-2 500 350 700
2 500-10 000 700 1 400
10 000 – 50 000 1 400 2 800
50 000 – 250 000 2 520 5 040
Over 250 000 5 600 11 200

 

Inkassoselskapene kan også ta seg betalt for å utferdige gjeldsbrev, inngå avdragsordninger med flere enn fire innbetalinger og skrive forliksklage eller utleggsforretning.

Neste skrittet er altså at saken sendes til Forliksrådet. Hvis de ikke hører noe fra deg, blir det avsagt en uteblivelsesdom. Dersom du mener du ikke skylder pengene, må du senere gå til rettslige skritt for å gjenoppta en forliksrådssak.

Med avgjørelsen fra forliksrådet i hånden, går inkassobyrået til Namsmannen for å be om lønnstrekk eller pant i boligen din. I aller siste instans kan et beskjedent krav på et par tusen kroner til slutt føre til tvangssalg av boligen din. Ja, det har skjedd.

Namsmannen og Forliksrådet tar også betalt for sin del av jobben. For hvert skritt som tas, forøkes altså kostnadene.

Utleggstrekk i lønn eller trygd

Hva gjør du hvis du blir trukket så mye i lønn at du ikke har noe igjen å leve for?

Som du også kan tolke ut fra tabellen i avsnittet «Få oversikt over gjelden» kan det nedlegges direkte lønnstrekk fra flere instanser. Vi snakker om Nav innkreving for barnebidrag, Statens innkrevingssentral for bøter og studielån. Kemneren for skattegjeld og namsmannen for alminnelige krav hvor det er krevd utleggsforretning.

Du vil i alminnelighet få tilsendt et skjema før det blir nedlagt et trekk. Her skal du fylle ut opplysninger om inntekter og utgifter. Hvis du ikke besvarer dette, kan det besluttes et trekk som gjør at du ikke sitter igjen med nok til å leve av.

Hvor mye du får lov til å sitte igjen med, er nedtegnet i livsoppholdssatsene som reguleres årlig av myndighetene. Her er de oppdaterte beløpene fra juli 2017:

Livsoppholdssaster for utleggstrekk og gjeldsforhandlinger 2017

Aleneboende skyldner 8 463
Gift eller samboende skyldner 7 165
Skyldner som forsørger ektefelle/samboer 14 331
Barnetillegg:
Barn 0-5 år 2 709
Barn 6-10 år 3 592
Barn 11 år og mer 4 536

I tillegg til livsopphold skal du også ha nok til å betale boutgiftene dine og enkelte andre ting som du argumenterer godt for er nødvendige, som for eksempel samvær med barn.

Gjeldsforhandlinger

Som du har sett vokser er gjeldskrav som en vondartet kreftsvulst hvis det ignoreres. Selv om du betaler må du gi livsgnist fra deg til de du skylder penger. Det betyr ikke at du skal la de diktere hva du skal betale. Hver og en av dem taler sin sak, og er i utgangspunktet ikke så interessert om de andre får pengene sine. Du må selv ta initiativet til avtaler.

Lag et budsjett

Før du lover penger i hytt og pine, må du ha et realistisk utgangspunkt for hva du kan betale. Legger du livsoppholdssatsene ovenfor til grunn, er det noe kreditorene din kan godta.

Et eksempel på et månedsbudsjett for en enslig person kan se slik ut:

Månedslønn: 50 000,-

Forskuddstrekk skatt:
17000,-

Livsopphold:
8463,-

Barnebidrag:
5500,-

Boutgifter:
10000,-

Tilbake til å betale gjeld: 9037,-

Til dette budsjettet kan kreditorene bemerke: Er skattetrekket riktig? Betaler du mye renter i løpet av et år, vil du få fradrag og mindre skatt. Er bidraget fastsatt eller avtalt med barnets mor? De vil reagere på et høyt bidrag. Her er det imidlertid satt til 11 % av bruttoinntekten i samsvar med gjeldende satser for ett barn.

Boutgiftene kan inkludere husleie og renter på boliglån.  Betaler du avdrag, betaler du ned på gjeld. Det må være i samsvar med betalingsavtalene du gjør.

Har du andre utgifter du kan argumentere godt for, som samvær med barn eller bilkostnader, kan disse også føres opp i budsjettet.

Muligheten for ekstra inntekter bør også vurderes. Jobber du overtid? Hva med feriepenger og skattefrie måneder i juli og desember?

Endelig kan det også hende det allerede er nedlagt et trekk i lønna di. Det vil det være vanskelig å forandre på så lenge det ikke går på bekostning av livsoppholdet. Det må derfor legges til grunn i budsjettet, og det aktuelle gjeldsbeløp forutsettes betjent gjennom trekket.

Foreslå betalingsplaner

Men hvis vi baserer oss på det oppgitte budsjettet; vil 9 037 kroner per måned være tilstrekkelig til å betale ned det du skylder, og hvor lenge må du egentlig holde på?

Du må utnytte alle muligheter. Søk avdragsfrihet på boliglånet og utsettelser der det er mulig. Hvis du er sykmeldt, har noen av kravene gjeldsforsikring? Hvis du betaler på studielån, kan du søke avdragsutsettelse inntil 35 ganger i løpet av nedbetalingstiden uten å oppgi grunn. Noen mindre fakturaer eller inkassosaker kan også forhandles ned dersom du tilbyr kontant betaling og du orienterer om problemene dine. Til slutt; hva er det minste beløpet hver enkelt kreditor kan godta å få i månedlig betaling?

Klarer du ikke å få til en avtale på grunnlag av dette, er det mulig du kvalifiserer til å få gjeldsordning. Mer om dette lenger ned.

Du har ingenting å betale med

Mange av oss er i en situasjon at vi ikke har noe å betale med. Det er tilfelle når du går i null eller får et negativt resultat etter at livsoppholdet ditt og rimelige boutgifter er trukket fra.

Grunnen til det er ofte lav inntekt, gjerne i form av stønader eller pensjon fra Nav. Men det kan også være en moderat lønnsinntekt kombinert med stort forsørgeransvar.

Her det to ulike strategier avhengig av om din manglende betalingsevne må anses som varig eller midlertidig.

Midlertidig ute av stand til betale gjeld kan være når inntekten din er sosial stønad, dagpenger eller arbeidsavklaringspenger (AAP). Her er det alltid en forventning om at du etter hvert vil komme i arbeid og få høyere inntekt. Det kan også være at en høy utgiftspost som forsørgeransvar, barnebidrag eller nedlagte trekk i lønn bortfaller på et gitt tidspunkt.

I slike tilfeller sender du et skriv til alle kreditorer hvor du informerer om at du ikke kan betale, hva som er grunnen og tidspunktet når det kan forventes en endring. Dernest søker du om avdragsutsettelse og rentefritak inntil det forbedrer seg. (De fleste vil nok ikke innvilge rentefritak før de eventuelt får tilbud om betaling, men det skader ikke å prøve).

Varig ute av stand er du når ytelsen fra Nav er av permanent karakter, som uføre- eller alderspensjon. Det kan med andre ikke forventes at du noen gang skal klare å betale så mye som ei krone på det du skylder. Da er det bare en løsning. Du søker om full ettergivelse, altså sletting av gjelden.

Offentlige kreditorer, som Lånekassen, kemneren og Nav bidrag åpninger for ettergivelse i slike situasjoner nedfelt i regelverkene sine. Private lån kan ha en gjeldsforsikring inkludert. Der dette ikke er tilfelle, er det opp til den enkelte å akseptere det.

Når du ikke fram, kan det hende at du bør søke om gjeldsordning.

Søknad om gjeldsordning

Henvendelser om dette skal sendes til namsmannen eller namsfogden i den kommunen du bor. De holder ofte til på samme sted som politikammeret eller lensmannskontoret. Det er mange myter om frivillige eller tvungne gjeldsordninger, om folk som har kvitt seg med millioner i gjeld og startet et nytt liv. Det har nok vært en del som har fått hjelp på denne måten, men vit at inngangsporten er smal.

Vilkårene for å søke gjeldsordning er følgende

  • Du skal være varig ute av stand til å betale gjelden din
  • Du skal selv ha forsøkt å komme til en ordning med kreditorene dine
  • Det skal ikke være støtende for andre skyldnere eller samfunnet for øvrig at du får gjeldsordning
  • Du skal (normalt) ikke ha fått gjeldsordning tidligere

Selve idéen bak en gjeldsordning er at du betaler det du klarer i fem år, og deretter er du fri. Du kan også beholde egen bolig i gjeldsordningen, men gjelden knyttet til denne faller utenfor. Boliggjelden må rentebetjenes i de fem årene, og deretter må du ha økonomi til å nedbetale den fullt ut.

Både du og kreditorene din kan søke om endring av gjeldsordningen dersom økonomien din forandrer seg.

politiets sider kan du lese mer om dette.

Hvem kan hjelpe deg?

Noen av de prosessene vi har beskrevet over kan virke tunge for mange. Særlig hvis man i tillegg har psykiske lidelser, språkproblemer eller angst for å åpne posten sin. Gjeldsforhandlinger med et stort antall kreditorer er også komplekse.

Av offentlige hjelpetilbud anbefaler vi den kommunale rådgivningstjenesten. Kontakt kommunen eller Nav i din hjemkommune om hvor du skal henvende deg. Nav har også en gratis økonomirådsstelefon hvor du kan presentere situasjonen din og få muntlig veiledning. Ellers har namsmannen veiledningsplikt i forbindelse med utleggstrekk eller søknad om gjeldsordning.

Det finnes også private økonomirådgivere, men de tar selvfølgelig betalt. Det kan likevel være en mulighet dersom det tar lang tid å få time hos den kommunale rådgiveren.