Boligkreditt

BoligkredittVil du ha litt fleksibilitet i nedbetalingen av boliglånet, eller ønsker å sette boligen som pant for et nytt lån, kan boligkreditt være noe for deg.

Dette lånet blir noen steder også presentert som rammelån eller fleksilån. «Rammelån» kan også brukes om andre typer lån enn de som er knyttet til bolig, men prinsippet er det samme.

Låneramme for boligkreditt

Utgangspunktet er at du får innvilget en låneramme av långiveren, for eksempel 600 000 kroner. Du kan fritt velge hvor mye du vil disponere av dette beløpet. Renter beregnes av det du til enhver tid har brukt av rammen. Du bestemmer selv hvor mye eller hvor raskt du vil nedbetale så lenge du ikke har nådd denne grensen.

I tilfellet med boligkreditt kreves det at du har bolig eller annen eiendom som kan stilles som sikkerhet. En boligkreditt skal i henhold til de nyeste retningslinjene ikke overstige 60 % av eiendommens verdi. Med en bolig taksert til 3 millioner kroner vil det meste du kan få i boligkreditt utgjøre 1,8 mill. Har du annen eiendom du kan stille til sikkerhet i tillegg til boligen, kan det også regnes med.

Det er imidlertid mulig å kombinere boligkreditten med et vanlig nedbetalingslån. Etter gjeldende forskrifter kan et nedbetalingslån til kjøp av bolig gis hvis det holder seg innenfor 85 % av verdien.

Omtale
Lånebeløp
Nom.rente
Gebyrer
Penger.no
85%-av boligens verdi kr
1.88%2.75%
Etablering: 650 kr
Termin: 30 kr
AnnonseEksempel: Individuelt

Hensikten med boligkreditt

Først og fremst er det at de har kapital tilgjengelig. Skal du pusse opp, kjøpe en bil eller hva som helst du måtte trenge penger til, behøver du ikke å søke om et nytt lån. Du bare hever beløpet av boligkreditten som allerede er innvilget.

Sørger du for rask nedbetaling, vil du samtidig frigjøre ny kreditt for framtidige behov,

Tilbakebetaling av boligkreditt

Her er vi kanskje ved kjernen i dette låneproduktet; du behøver slett ikke betale noe som helst.

Betalingsplikten inntrer først i det øyeblikk du sprenger rammen. Hvis dette skjer må du minimum foreta en innbetaling som fører deg på rett side av kredittbeløpet.

Noen boligkredittavtaler betinger at du betaler påløpte renter av beløpet. Andre legger det automatisk til lånet. Ettersom du kan bruke boligkreditten til å betale rentene som har påløpt på den, vil resultatet bli det samme i begge tilfellene. I realiteten er boligkreditten rente- og avdragsfri.

Når dette er sagt, er det også på plass å nevne at det beste er å nedbetale det som du gjør med andre lån. Det er aldri lønnsomt å ha en rentebærende kreditt løpende. Men den er selvsagt rimeligere enn kredittkort og forbrukslån du måtte ha. Det er gunstigst å nedbetale disse mens boligkreditten settes på vent.

Noen banker har imidlertid en tidsbegrensning i boligkredittavtalen. Det kan for eksempel være en klausul om at det automatisk vil omgjøres til vanlig boliglån med nedbetaling etter ti år. Man vil i slike tilfeller kunne beholde boligkreditten etter en søknad til banken. Et eventuelt avslag fra banken vil kunne begrunnes i at boligen eller eiendommen som er stilt i pant har falt i verdi. De kan også være litt vrange dersom du har vist problemer med å holde deg under rammen som er innvilget.

Renter på boligkreditt

Ettersom disse lånene gis med god sikkerhet for banken, er renten også tilsvarende lav. Normalt er den marginalt høyere enn et vanlig nedbetalingslån med den samme sikkerheten. Det er fordi bankene mener det er mer arbeid for dem å holde styr på en boligkreditt.

Dette er imidlertid ikke alltid tilfelle.  Det har forekommet at samme bank tilbyr samme, eller enn dog lavere rente på boligkreditt enn ordinært boliglån. Du bør derfor sjekke det nærmere opp der det er aktuelt å søke.

Men merk at når du ikke betaler på rentene, vil disse bli lagt på hovedlånet og igjen bli rentebærende. Det er altså en form for renters rente, og indirekte vil det medføre en økning av rentekostnaden.

Søknad om boligkreditt

Du trenger en prisvurdering av eiendommen du stiller som pant. Banken vil foreta en kredittvurdering av deg etter de alminnelige kriterier som ellers gjelder for boliglån.

Det betyr blant annet at du skal ha betjeningsevne og ingen betalingsanmerkninger. I henhold til den aktuelle boligforskriften bør du heller ikke ha mer gjeld totalt enn det som tilsvarer fem ganger bruttoinntekten.

Les mer om søknad om boliglån.

Fordeler med boligkreditt

Synonymet fleksilån markedsfører i navnet den fremste fordelen. Du har pengene liggende og kan bruke dem når du trenger dem. Det er ingen omstendelig prosess med ny søknad, kredittvurdering elle undertegning av lånepapirer. Det ønskede beløpet kan overføres rett fra boligkredittkontoen til din brukskonto.

Du trenger heller ikke en sparekonto med buffer for uforutsette utgifter, ettersom det alltid er penger som er disponible. Det lønner seg også bedre økonomisk å sette ekstra penger inn på boligkreditten framfor sparekonto, som alltid har lavere rente.

At du ikke er nødt til å betale en måned hvis du har problemer, er også en stor fordel. Vi anbefaler likevel at du opprettholder en regelmessig nedbetaling av anvendt kreditt, og kun benytter deg av betalingsfrihet når du har andre store kostnader som skal betales.

Bankene fremstiller også muligheten for fleksibel nedbetaling som et gode ved boligkreditt. Altså det at du betaler litt ekstra når du har litt ekstra. Men her skiller nok ikke boligkreditten seg på noen måte fra vanlige nedbetalingslån, forbrukslån eller kredittkort for den saks skyld. Du har ALLTID mulighet til å foreta ekstraordinær nedbetaling, uansett hva slags lån du har. (Det er imidlertid egne regler for hvordan det skal gjøres for lån med fastrente).

Ulemper med boligkreditt

Risikoen ved en boligkreditt er den samme som annen kreditt som blir for lett tilgjengelig. Du bruker mer enn du hadde behøvd, og må slite med nedbetalingen lenger enn du hadde tenkt. Det er imidlertid ikke noe problem hvis du utøver nødvendig disiplin.

Dette problemet vil også være alvorligere der du bruker opp til rammene på kredittkort eller tar opp forbrukslån.

Det vil også som nevnt være litt høyere rente enn på et ordinært boliglån. Men det vil ikke være noe i veien for å forandre boligkreditten til et nedbetalingslån hvis du ønsker det på et senere tidspunkt. Det kan for eksempel være når du har benyttet det du trenger av boligkreditten.

Boligkreditt som pensjonistlån

For pensjonister som har gått ned i inntekt, kan en boligkreditt gi muligheter. Ved å bruke av den har de muligheter for livsutfoldelse de ellers ikke ville hatt.

Mange har nedbetalte boliger som kan gi høye rammelån med pant. Det kan brukes som tilskudd til pensjonen, og de slipper å tenke så mye på tilbakebetalingen.

Et eget konsept for pensjonistlån går under betegnelsen «Litt ekstra». Det garanterer pensjonisten en månedlig utbetaling inntil vedkommende dør, eller boligen selges. Banken tar da sitt utestående ved salget eller arveoppgjøret.

Les gjerne mer om ulike typer for pensjonistlån.