Bedriftslån

Drømmer du om å starte for deg selv? Har du en forretningsidé og har en gründer i magen? Eller har du allerede en virksomhet gående? En vesentlig komponent for å få dette til å fungere er tilgang på kapital, og for mange innebærer dette et bedriftslån. Det gjelder både ved oppstart og for løpende drift.

Omtale
Lånebeløp
Nom.rente
Gebyrer
Aros Finans
5 000-500 000 kr
6.39%21.95%
Etablering: 950 kr
Termin: 30 kr
AnnonseEksempel: Eff. rente 13,2%, 150 000 o/10 år, kostnad: 112 573, Totalt: 262 573.
Sambla
5 000-500 000 kr
7,50%21,90%
Etablering: 0 kr
Termin: 40 kr
AnnonseEksempel: Effektiv rente 16,24%, 65.000, o/5 år, kostnad: 28.068, totalt: 93.068
Monobank
25 000-500 000 kr
7.90%19.90%
Etablering: 950 kr
Termin: 40 kr
AnnonseEksempel: 65 000,- over 5 år med eff. rente på 17,19 % inkl. etabl. gebyr på 950,- Totalt 94 780,-

Hva er et bedriftslån?

Et bedriftslån er et lån som er tatt opp av en bedrift og som går inn regnskapet. Det kan brukes til investeringer eller drift. Det er viktig å holde bedriftslånet atskilt fra bedriftseierens personlige økonomi.

I denne artikkelen skal vi se nærmere på ulike former for finansiering og kreditter som er aktuelle for din bedrift. Vi vil komme nærmere inn på hva et bedriftslån er, hva som skiller det fra andre lån og ikke minst hva som skal til for at du får det. Muligheter du kan lese mer om her er lån fra banken, finansiering fra Innovasjon Norge, private investorer og crowdfunding. Avslutningsvis nevner vi noen tilskuddsordninger for deg som vil drive for deg selv.

Lån til bedrift i oppstart

I veldig mange tilfeller, ønskes lån til bedrift i forbindelse med oppstart. Dette kan være noe av det mest krevende å få, ettersom banken i de fleste fall søker etter lånetakere som kan stille sikkerhet. Det finnes ulike instanser, blant annet crowdfunding som vi kommer nærmere inn på senere, men utover det har du i utgangspunktet to valg:

 1. Bedriftslån uten sikkerhet (usikret kreditt)
 2. Forberede dokumentasjon, fremdriftsplan og selge inn idéen din til banken.

Punkt nr 1 er selvsagt det mest risikable, samtidig som det for mange vil være det mest effektive. Før du vurderer punkt nr 2, bør du også ha prøvd statlige hjelpeorganisasjoner for bedrifter som Innovasjon Norge og lignende, hvor du kan få tilskudd gratis, i stedet for et lån med tilhørende renter.

Hvordan får du bedriftslån?

Det du må gjøre for å få lån som privatperson, gjelder også for en bedrift. Långiver vil vurdere egenkapital, sikkerhet og betjeningsevne. Du bør derfor ha gjort grundig forarbeid med budsjett og dokumentasjon. Banken får et bedre inntrykk av deg hvis alt dette er gjort når du presenterer søknaden din.

Du må derfor ha en oversikt hvor du har tallfestet hvor mye penger du selv kan bidra med, og hvilke andre finansieringskilder du kan regne med (tilskudd eller investorer). Har bedriften noe som stilles som sikkerhet; eiendom, anleggsmaskiner eller produksjonsverktøy? Kan du garantere personlig eller med egen eiendom?

Du bør legge fram aktuell taksering av sikkerhetsgjenstandene. Hvis det er en etablert bedrift må foregående års regnskap legges fram.

Hertil kommer at du må selge inn forretningsidéen din. Du må få långiver til å tro på prosjektet. Det gjelder spesielt hvis du ligger litt dårlig an med hensyn til egenkapital. Legg gjerne ut om alle pengene du kommer til å tjene etter hvert, men vær realistisk. Vis at du også har tenkt over problemer som kan dukke opp underveis, og hvordan du skal løse dem.

Hvis din bedrift er et enkeltmannsforetak, vil du likevel være personlig ansvarlig for lån og kreditter som blir tatt opp i bedriftens navn. Har du et aksjeselskap slipper du dette. Dersom det ikke er noen særlige verdier i selskapet, vil en långiver kreve garantier. Du kan da tilby personlig garanti eller pant i egen bolig.

Bedriftsla

Bedriftslån fra bank

Dine faste bankforbindelser er dine naturlige samarbeidspartnere. Ikke bare sitter de på den kapitalen du så sårt trenger, men de har også en unik kompetanse du kan dra nytte av. Bankenes bedriftsrådgivere har sett utallige etableringsforsøk. Noen har det gått bra med, andre har feilet. De kan fortelle deg hva som er forskjellen.

Bankene har flere virkemidler eller produkter som egner seg for næringsdrivende. Selv om mange velger et tradisjonelt forbrukslån, er det disse som er spesialtilpassede lån for selvstendig næringsdrivende eller bedrifter:

 • Nedbetalingslån
 • Kassekreditt
 • Bankgaranti
 • Leasing
 • Factoring

Nedbetalingslån

Nedbetalingslån er en langsiktig form for finansiering og krever sikkerhet. I så måte er det det bedriftslånet som likner mest på et vanlig boliglån.

Nedbetalingslån gis som en engangsbetaling og egner seg for oppstart, utvidelse eller investeringer. Du kan tilby sikkerhet, altså pant, i fast eiendom, driftstilbehør, kundefordringer og varelager. Banken kan også godta personlig kausjon.

Betingelsene du får, er avhengig av hvor god sikkerhet du stiller. Anser banken at det er risiko for at de kan tape penger, blir renten deretter. Stiller du fast eiendom som sikkerhet kan du få lenger løpetid enn dersom det er anleggsmaskiner. De taper seg i verdi for hvert år som går, i motsetning til eiendom.

Du vil få valget mellom fast eller flytende rente, og mellom annuitetslån eller serielån.

Fast rente er vanligvis litt høyere enn den aktuelle flytende renta. Det er likevel å anbefale dersom du er avhengig av en forutsigelig betalingsplan, og ikke vil tåle plutselige rentehopp.

På et annuitetslån betaler du det samme beløpet hver måned, mens på et serielån betaler du mer i begynnelsen og mindre etter hvert. Totalt koster det minst med serielån, men det fordrer at du har penger til å betale ekstra den første tiden. Dersom sikkerheten er et objekt som taper verdi over tid, kan det være at banken foretrekker å gi serielån.

Kassekreditt

En kassekreditt er en fleksibel finansiering av den daglige driften.

Den gis som et rammelån. Det er en begrenset sum du får til disposisjon. Kassekreditten knyttes til bedriftskontoen din, som så kan påfylles når du har behov for det. Lånet er altså det du til enhver tid har brukt av kassekreditten, og ikke hele rammebeløpet.

Når du kjøper varer, tar det alltid tid før du får videresolgt dem. Du er derfor avhengig av en fleksibel kredittordning som kassekreditt.

Kassekreditten innvilges for et år om gangen. Du betaler rente av det du har benyttet av kreditten, samt en provisjon satt ut fra rammebeløpet. Frekvensen på nedbetalingen bestemmer du selv så lenge du holder deg under rammen. I noen avtaler kreves det at du betaler løpende renter, i andre blir rentene automatisk lagt til kreditten.

En spesiell form for kassekreditt, er sesongkreditt. Den er tilpasset bedrifter som har sine høydepunkter knyttet til spesielle årstider, for eksempel turisme.

Bankgaranti

Noen ganger er det bedre at banken garanterer for deg enn at de gir deg lån. Garantien kan utløse kreditt fra en tredje part, normalt en selger. Dersom du ikke betaler ved forfall, gjør banken det. Da må du selvsagt betale banken tilbake. Det betyr at du fremdeles må stille sikkerhet og ha betjeningsevne, men du slipper altså å ta opp lån.

Det er flere situasjoner du kan benytte deg av dette.

 • Det vanligste er en betalingsgaranti. Du kjøper varer og får kreditt av selger fordi banken garanterer for at han får betalt. Når du har videresolgt varene, betaler du selgeren og alle blir fornøyde.
 • En annen form er forskuddsgaranti. La oss si at trenger et forskudd av kunden for å kunne levere eller ferdiggjøre et prosjekt. Ok, sier kunden, men hva skjer med forskuddet mitt hvis du ikke leverer? Intet problem, sier du, banken min garanterer for det.
 • En oppfyllelsesgaranti sikrer at kunden får jobben gjort selv om du skulle gå konkurs, eller på andre måter misligholde avtalen.
 • Anbudsgarantier er vanlige i entreprenørbransjen. Når du sender et anbud til en jobb, vil den som bestiller legge stor vekt (i tillegg til prisen) på hvor sannsynlig det er at du kan oppfylle. Da hjelper det med en garanti fra banken
 • Så har vi skattetrekkgaranti. Det er aktuelt hvis du har ansatte. I henhold til skattebetalingsloven skal skattetrekket deres settes inn på en sperret konto (skattetrekkskonto), og beløpet overføres Skatteetaten ved likningsårets slutt. Hvis du har en bankgaranti for dette, kan du imidlertid disponere disse midlene selv.

Leasing

Leasing er en mellomting av leie og lånefinansiering. På samme måte som du kan lease en bil, kan du lease andre maskiner og utstyr ved hjelp av banken din eller direkte fra en leverandør. Vi snakker om så forskjellige ting som anleggsmaskiner, tannlegestoler og arbeidsbrakker.

En standard leasingavtale er at du leier gjenstanden fra den er ny. Etter leietidens utløp kan du få tilbud om å kjøpe den til en god pris. Du kan også velge å levere den tilbake.

Fordelene med en leasingavtale framfor å kjøpe, er at du beholder likvide midler. Regnskapsmessig går den ikke inn som en eiendel i balansen, og du kan utgiftsføre alle kostnadene ved avtalen.

Mange virksomheter er også avhengig av den nyeste tilgjengelige teknologien. Det vil lønne seg å lease slike produkter slik at de kan skiftes ut ofte, framfor å kjøpe.

Factoring

Dersom du inngår en avtale om faktura-administrasjon med banken din, kan den forskuttere kundefordringene dine. Dette kalles factoring.

Les mer: Slik fungerer factoring

Bedriftslån fra Innovasjon Norge

Innovasjon Norge er myndighetenes forlengede arm. Deres uttalte mål er å fremme utviklingen av norsk næringsliv og støtte nyetableringer. Alle typer virksomheter kan søke. De har dog en forkjærlighet for landbruk, fiske og satsinger med internasjonalt potensial.

Innovasjon Norge har en rekke forskjellige produkter, både lån og tilskudd. Det er vel verdt å sette seg inn i disse, før du tar imot tilbudet fra banken din. De ser på nyhetsverdi, vekstpotensial og gjennomføringsevne.

Du kan søke om oppstartlån, lavrisikolån, innovasjonslån eller garanti. I tillegg har de en rekke tilskuddsordninger du bør undersøke passer for deg, samt en rådgivningstjeneste som kan veilede deg og følge deg opp videre etter at du har fått lån.

Vær oppmerksom på de ikke gir lån eller tilskudd til prosjekter som allerede er iverksatt. De må ha søknaden før du begynner.

Oppstartslån

Dette er foreholdt gründerne med de gode idéene. Bedriften må imidlertid være registrert som aksjeselskap for mindre enn fem år siden. Oppstartlån kan utgjøre inntil halvparten av lånekapitalen. Resten må du få hos bank eller andre private institusjoner.

Oppstartlånet har betydelige bedre betingelser enn et bedriftslån fra bank. Det har lavere rente, og mulighet for både avdragsfrie og rentefrie perioder i oppstartsfasen. Det må stilles en garanti for inntil 20 % av beløpet du låner fra Innovasjon Norge.  Du må være forberedt på å bli gransket nøye før du slipper gjennom nåløyet. Forbered deg godt.

Innovasjonslån

Du kan søke om innovasjonslån til toppfinansiering av et prosjekt. Det vil si du har fått bedriftslån i banken, men du har ikke har tilstrekkelig sikkerhet til hele beløpet du ønsker. Du må tydeliggjøre når du søker at prosjektet ikke vil være gjennomførbart uten innovasjonslånet.

De som behandler søknaden er glade i ord som nyskapning, vekst og internasjonalisering. Prøv om du kan knytte disse begrepene til prosjektet ditt

Lavrisikolån

Lån med lav risiko skal ha god sikkerhet. Her snakker vi om langsiktig finansiering. Aktverdige formål kan være kjøp av anleggsmidler, kapitalstyrking, utvikling eller fremstøt utenfor rikets grenser. Alle typer virksomheter kan søke, men distriktsnæringer, landbruk og fiske har fortrinn.

Lavrisikolånet kan dekke opp til 50 % av kapitalbehovet og gjerne samfinansieres med din egen bank.

Garanti

Som gründer kan du søke Innovasjon Norge om garanti for et bedriftslån du tar opp i banken. Det blir selvfølgelig til bankens betingelser, samt at du må betale en årlig provisjon for garantien. Garantien vil i mange tilfelle være utløsende for at du får det lånet du trenger.

Les mer om Innovasjon Norge på deres egne sider.

Private investorer

Et alternativ til bedriftslån er å slippe til private investorer. Det betyr selvfølgelig at de vil ha en del av kaka. De kan ha sterke synspunktet på ledelse, blande seg inn i driften og du må være forberedt på at de etter en tid vil selge seg ut. Det må veies opp mot ditt sårt tiltrengte behov for kapital.

En investor er primært ute etter å tjene penger. For å imponere ham må du sannsynliggjøre en sterk verdistigning på virksomheten din i tiden som kommer. Det optimale for investoren er å komme inn i en tidlig vekstfase, for senere å trekke seg ut med en stor gevinst. De ser etter bedrifter med internasjonale ambisjoner, ny teknologi og nye forretningsmodeller. Å vise til et sterkt lederskap er en fordel.

Utover kapital kan en investor bidra med kunnskap og nettverk. Hvis du kan velge mellom ulike interessenter, bør du undersøke tidligere historikk og bransjeerfaring. Ta gjerne en prat med noen som har mottatt midler tidligere fra denne sponsoren. Dersom han investerer i virksomheter som likner på din, kan det komme til en interessekonflikt.

Crowdfunding

Digitaliseringen av samfunnet og sosiale media avstedkommer nye muligheter, også for finansiering. I dag snakker alle om crowdfunding, men hva er det? Og hvordan kan det være til hjelp for deg som selvstendig næringsdrivende på jakt etter lån?

Hva er crowdfunding?

Crowdfunding er forsøkt oversatt til norsk som folkefinansiering. Du inviterer med det Hvermannsen til å investere i bedriften eller prosjektet ditt med det beløpet han måtte ønske. Når mange nok bidrar, blir det penger av det. Det skjer ved at en crowdfundingside opprettes på Internett. Gjennom denne kan penger enkelt overføres ved hjelp med moderne betalingsformer. Crowdfunding kan markedsføres ytterligere via sosiale medier, som Facebook. Du kan samle inn penger til et bokprosjekt, ulike kunstneriske aktiviteter eller til veldedige formål på denne måten.

Crowdfunding som bedriftslån

Det finnes nå også crowdfundingsider med formål å få småinvestorer og bedriftseiere til å møtes. Et eksempel på dette er Kameo.no. Flere er underveis. Det kan fungere slik at du oppretter et prosjekt du vil søke lånefinansiering for. Du blir kredittvurdert på samme måte som når du søker bedriftslån i bank. Dersom du blir godkjent, oppretter du en profil hvor du presenterer prosjektet ditt. Folk kan satse sparepengene sine på dette ved å sette inn et beløp de velger selv. Når det har kommet inn nok penger, vil du få utbetalt lånet. Nettportalen vil imidlertid trekke fra sin provisjon. Investorene får pengene tilbake etter hvert som du betaler.

Tilskudd til forretningsvirksomhet

Gratis penger er ikke å forakte. Innovasjon Norge har som nevnt flere tilskuddsordninger. Det finnes også en rekke legater som gir støtte til ulike formål, sjekk ut legathåndboka på nett. Bedriver du virksomhet på politisk attraktive områder som fornybar energi, naturvern, helse og sosial, kan det være midler å hente ulike steder. Bruk Google for å søke etter ulike alternativer.

Til slutt vil vi nevne at dersom du er arbeidsledig, kan du søke om å få beholde dagpengene mens du bygger opp din egen bedrift. Bare sørg for å få det avklart med Nav før du setter i gang.