Bedriftslån og lån til bedrifter – komplett guide 2024

Bedriftslån, som også kalles lån til bedrifter, kan komme i flere ulike former. I denne artikkelen får du en grundig oversikt over de ulike typene av lån til bedrifter, samt informasjon om hvordan du søker og hvilke rentebetingelser du kan få. Ved å søke i flere av bankene som er listet under, kan du også få beste rente bedriftslån. Vi svarer også på ofte stilte spørsmål knyttet til bedriftsfinansiering.

Lån tilpasset for deg
Lån tilpasset for deg

 

Hva er et bedriftslån

Uansett om det er snakk om en liten bedrift eller et større selskap er det vanlig med behov for finansiering. Dette gjelder spesielt i oppstartsfasen, men også etter at bedriften har kommet i gang. 

Det finnes mange typer lån til forretningsformål, og ulike bedrifter kan ha forskjellige behov alt etter hvor etablert bedriften er.

Det er ikke alltid at tradisjonelle banklån tilfredsstiller bedriftens lånebehov. Det er grunnen til at det finnes mange ulike former for bedriftsfinansiering. Her er de vanligste:

Her forklarer vi kort om de ulike typene av lån:

Kassekreditt

Kassekreditt gir bedriften mulighet til å betale utgifter med penger som er lånt. Det kan være utgifter til den daglige driften eller uforutsette utgifter. Ordningen kan minne litt om et kredittkort. Bedriften får innvilget en kredittramme inntil et bestemt beløp og kan benytte seg av denne rammen for å bedre likviditeten i korte perioder. Det er vanlig at bedriften betaler en månedlig sum for å ha denne rammen disponibel, samtidig som det belastes renter på det som brukes av rammen.

Factoring

Factoring betyr at en bank eller et factoringselskap utbetaler bedriften penger tilsvarende det som bedriftens kunder skylder – før kundene faktisk har betalt. Et factoringselskap tar på seg jobben med å kreve inn betalingene, og beskytter dermed bedriften mot risikoen mot å ikke få betalt. Til gjengjeld betaler bedriften et gebyr. 

Factoring sikrer bedre likviditet og pengeflyt ved at bedriften ikke må vente på at kundene skal betale. Slik frigjøres midler til lønn, driftskostnader og andre utgifter. Du kan lese mer om factoring her. 

Leasing

Ved å lease dyrt utstyr, som for eksempel kjøretøy eller andre driftsmidler, slipper bedriften å bruke større summer på å investere. Slik frigjøres kapital. I stedet betaler bedriften som regel en fast månedsleie over et avtalt tidsrom. I tillegg til at bedriften slipper å binde opp større menger med kapital, forenkles regnskapsføringen og man slipper forskuttering av merverdiavgift. Det er mulighet for finansiere de fleste driftsmidler gjennom leasing. Eksempler på objekter som kan leases er jordbruksmaskiner, anleggsmaskiner, tannlegestoler og de fleste typer kjøretøy. Driftsmiddelet må kunne identifiseres som en egen enhet og kunne avskrives.

Crowdfunding

Lån via crowdfunding kommer med en avtalt løpetid og bestemte betingelser, men utbetales ikke via en tradisjonell bank. I stedet utbetales lånet via et crowdfunding-selskap som samler inn penger fra små og store investorer som er villige til å investere i bediftslån. 

Ordinære bedriftslån

Et ordinært lån gis gjennom en tradisjonell bank og kommer med en avtalt løpetid og bestemte betingelser. Lån til bedrifter kan gis både med og uten sikkerhet. 

Bedriftslån med sikkerhet

Banken som betaler ut bedriftslånet vil ofte kreve sikkerhet i for eksempel eiendom, driftsmidler, varelager eller andre ting som er lett å omsette. Dersom bedriften ikke har sikkerhet selv, kan aksjonærer stille som garantister for lånet. Lån til bedrifter kan være både kortsiktige mindre lån og større lån som løper over mange år. Det kan inngås avtale om både fast og flytende rente. 

Lån til bedrift uten sikkerhet

Et usikret lån krever ikke noe form for sikkerhet. Et lån uten sikkerhet kan sammenlignes med et forbrukslån. Slike lån er vanskelig å få da de fleste banker krever at bedriften kan stille sikkerhet gjennom bedriftens verdier, personlig garanti eller annen form for sikkerhet. Dersom bedriften ikke kan stille med sikkerhet kan kassekreditt eller factoring være gode alternativer.

Slik søker du lån til bedrifter

  1. Kartlegg behovene som din bedrift har. Dersom du skaffer deg oversikt over hvor mye penger bedriften trenger, tidshorisont og hvor mye bedriften har mulighet til å betale i månedlige avdrag og renter, vil det bli enklere å finne typen bedriftslån som passer for deg. 
  2. Gå igjennom alternativene for bedriftsfinansiering som vi har gjennomgått i denne artikkelen. 
  3. Søk lån i flere banker. Velger du å søke lån via en ordinær bank, bør du søke lån i flere banker for å få de beste betingelsene tilpasset din bedrift. Får du svar fra flere bedrifter, velger du det beste tilbudet. I listen over har Norskkreditt listet opp norske banker og långivere som tilbyr bedriftslån. 
  4. Bruk gjerne en bedriftslån kalkulator for å se hvor store lånekostnader bedriften vil få per måned for et gitt lånebeløp. 

Det tar som regel litt lengre tid å behandle søknader om finansiering av næringsvirksomhet. Derfor får du neppe bedriftslån på dagen, men du får ofte svar ganske raskt. Grunnen til at det tar lengre tid å få svar er at lån til bedrifter ses på som mer risikofylt enn lån til privatpersoner. Derfor tas det grundigere individuelle vurderinger før et lån innvilges. En kredittsjekk vil alltid bli tatt. Generelt er det også veldig individuelt hvor lang tid hver sak tar.

Bedriftslån

Betingelser for å få bedriftslån

Betingelsene for å få bedrifslån vil variere ut fra hvilken situasjon bedriften befinner seg i. 

Mange bedrifter har spesielt behov for finansiering i oppstartsfasen, og det er også da du vil oppleve at det er vanskeligst å få bedriftslån i en eller annen form. Det er mye usikkerhet knyttet til nystartede bedrifter og derfor stiller bankene og långiverne krav til sikkerhet for å gi lån.

Det betyr at en nystartet bedrift som regel må ha egenkapital for å få det til å gå rundt til inntektene kommer, eller kunne stille sikkerhet for lånet i form av eiendom eller privat garanti. I en oppstartsfase vil bedriften neppe få lån uten sikkerhet i en ordinær bank.

Selv om bedriften har vært operativ en stund, kan bedriften periodevis ha behov for frisk kapital. Det kan være behov for penger til nye investeringer i form av maskiner og utstyr, arbeidskapital eller til oppkjøp av selskap. Bedriften kan også trenge penger for å sikre likviditet eller for å kunne inngå avtale om franchise.

Uansett hvilken fase du låner penger i, må du vise at firmaet kan betjene lånet. I forbindelse med søknad om bedriftslån kreves det som regel at du må legge frem budsjett og forretningsplan som viser at bedriften kan betale kostnaden for bedriftslånet. Uansett om du søker om bedriftslånet privat eller via et aksjeselskap vil du ikke få lån dersom du eller bedriften har en eller flere betalingsanmerkninger. Det er derfor viktig å ha orden i finansene når du søker.

Rente på bedriftslån

Hvilken rente og hvilke betingelser bedriften får på lånet, vil variere ut fra hvilken fase bedriften er i og hvor stor risiko det er knyttet til lånet. En bedrift som er veldrevet og som kan vise til jevne kontantstrømmer over tid vil sannsynligvis få bedre lånebetingelser enn en bedrift i oppstartsfasen. Laveste rente bedriftslån vil også avhenge av hvilken sikkerhet som stilles for lånet. 

Hva du får av rente på bedriftslån kommer an på hvilken type lån det er og hvilken sikkerhet som stilles: 

Uansett om du skal ha bedriftslån til oppstart, til arbeidskapital eller investering i næringsbygg, bør du alltid sjekke flere muligheter for å få det lånet med de beste betingelsene tilpasset din bedrift. Søk gjerne lån i bankene som vi har listet over i denne artikkelen. 

Fast eller flytende rente

Søker bedriften lån i en tradisjonell bank velger de fleste flytende rente, men det er også mulig å søke lån med fast rente. Bedriften har imidlertid størst fleksibilitet ved å velge flytende rente. Uansett bør bedriften velge å ta lånet med den laveste effektive renten, altså hva lånet vil koste inkludert renter, gebyrer og andre lånerelaterte kostnader. For å finne beste bedriftslån, bør bedriften søke bedriftslån fra flere banker og långivere. 

Avdragsfrihet

Du kan også få avdragsfrihet på lånet om du skulle få behov for det. Dette innvilges etter søknad hos banken. Nedbetalingstiden for bedriftslån baseres på hva det tas sikkerhet i for lånet. Det betyr at det som regel er lengre nedbetalingstid på lån med sikkerhet i fast eiendom enn når sikkerheten er i driftsmidler.

Lån til bedrifter

Lånegaranti fra Innovasjon Norge kan gjøre det lettere å få lån

Dersom bedriften har utfordringer med å få lån, kan en lånegaranti fra Innovasjon Norge gjøre det lettere å få den nødvendige finansieringen på plass. 

Innovasjon Norge gir også ulike typer lån, som for eksempel innovasjonslån, EU-finansiering, grønne bedriftslån og regionale distriktsmidler. Dersom du får et av disse lånene på plass, kan det også bli enklere å få andre typer finansiering. Det er ikke uvanlig med en ordning med samfinansiering med vanlige banker samt få fullfinansiert prosjekter. Det ordinære lånet fra bank vil da utgjøre halvparten av lånet eller toppfinansieringen av prosjekter.

En garanti fra Innovasjon Norge er også gull verdt, spesielt for gründere. Den innebærer at det er Innovasjon Norge som garanterer for lånet du søker om. Lånet blir selvsagt til bankens betingelser, men kan ofte være avgjørende for om du får lånet eller ikke. 

Refinansiering av bedriftslån

Også bedrifter kan refinansiere sine lån for å oppnå bedre betingelser. Bedriften kan søke refinansieringslån på samme måte som et ordinært lån, og også når det gjelder slike lån kan det lønne seg å sammenligne og søke hos flere banker og långivere. 

Bedriftslån – ofte stilte spørsmål

Et bedriftstlån er egentlig et samlebegrep for alle typer lån, kreditter og finansiering som gis til bedrifter. Dette dekker fra alt fra ordinære nedbetalingslån til kreditter, leasing, factoring og garantier.

Du kan få bedriftslån ved å søke hos banker og finansieringsinstitusjoner som tilbyr dette. Du kan også sende en søknad gjennom oss i NorskKreditt og få svar fra flere banker som tilbyr bedriftslån. For at du skal få tilbud om løsninger som passer din bedrift må du legge frem regnskap, forretningsplaner, budsjett og en oversikt over hvilken sikkerhet som stilles for lånet.

Hvilken rente du får på et bedriftslån avhenger av hva slags type lån det er. Dersom bedriften er veldrevet og kan stille med god sikkerhet vil renten være lav sammenlignet med mer risikable prosjekter.

Bedriftslån blir generelt sett på som mer risikofylte enn boliglån til privatpersoner. Derfor har lån til bedrifter høyere rente. Ofte er det også høyere etableringskostnader og termingebyrer knyttet til bedriftsfinansiering. For lån som gis med sikkerhet i bygninger vil bedriften kunne få renter tilsvarende et privat boliglån.

Kassekreditt betyr at bedriften din får innvilget en kredittramme som kan benyttes til den daglige driften. Kassekreditt fungerer som et rammelån eller et kredittkort hvor du betaler en liten månedlig sum for å ha denne rammen disponibel, samtidig som du betaler renter på det du bruker av rammen.

Med ekassekreditt har du midler tilgjengelig for driften mens du venter på innbetaling fra kundene dine.

Factoring er en ordning som er super å ha når det kan gå tid fra du fakturerer kundene dine til pengene kommer på bedriftskontoen. Med en slik avtale med banken forskutterer de innbetalingen fra kundene dine, og tar det videre arbeidet om kundene ikke betaler til avtalt tid. Om bedriften din ikke har en kassekreditt er dette en god løsning for å ha en viss grad av likviditet.

Det er ikke alltid at bedriften din kan få et banklån, men det kan være at banken kan garantere for deg. En slik garanti kan gi deg kreditter hos leverandører ved at banken betaler om bedriften din ikke gjør det.

For slike garantier må du også stille sikkerhet og ha betjeningsevne. Det finnes flere varianter av slike garantier.

Det mest vanlige er en betalingsgaranti, men det finnes også garantier som forskuddsgaranti, oppfyllelsesgaranti, anbudsgaranti og skattetrekkgaranti.

Ja, det kan du. For mange enkeltmannsforetak er dette den vanligste sikkerheten for bedriftslån siden det ikke alltid er eiendeler å ta sikkerhet for i bedriften.

Med denne selskapsformen hefter du jo uansett personlig for alle økonomiske forpliktelser bedriften har. Det gjør du ikke om bedriften er et aksjeselskap.

I slike tilfeller hvor bedriften ikke har eiendeler det kan tas pant i, kan du låne privat med sikkerhet i din bolig, og deretter låne ut pengene til bedriften.

Ja, det finnes andre muligheter for å få inn kapital til bedriften enn via banker og finansieringsinstitusjoner.

Du kan blant annet søke Innovasjon Norge om forskjellige typer finansiering. Dette er bedriftslån og garantier som kan utløse finansiering hos bankene eller som kommer på toppen av bedriftslån slik at bedriften din blir fullfinansiert.

Du kan også få inn penger ved å få eksterne investorer inn på eiersiden. Din andel i firmaet blir utvannet, men samtidig kommer du i gang med bedriften.

Crowdfunding er også en finansieringsmåte som er blitt mer og mer populær for bedrifter. Til slutt finnes det også muligheter for tilskudd gjennom legatordninger. Slike ordninger finnes det overraskende mange av i Norge.

Grunnen til dette er at lån til bedrifter ses på som mer risikable enn lån til privatpersoner med sikkerhet i bolig.

Det behøver selvsagt ikke å være sånn i praksis. En privatperson kan også miste arbeidet og få betalingsproblemer, men på generell basis er vurderingen at bedrifter sliter og opphører oftere enn at fast ansatte blir arbeidsledige.

Derfor legges dette inn som en risikopremie i de fleste bedriftslånene i form av en høyere rente.

Hva som kreves for å få lån til bedrifter avhenger av hvilken type lån det er snakk om, men generelt kreves det at bedriften kan vise til betalingsevne. Det er også vanlig å måtte stille mede en eller annen form for sikkerhet.

Oskar er en dyktig copywriter med en solid bakgrunn i finans. Han har raskt gjort seg bemerket gjennom sitt arbeid med innholdsskapning for diverse finansielle institusjoner, inkludert banker, forsikringsselskaper, og investeringsfirmaer. Oskar har en naturlig evne til å forvandle komplekse finansielle emner og jargon til forståelig og engasjerende innhold. Hans lidenskap for finans og økonomi skinner gjennom i hans skrivearbeid, hvor han alltid søker å utdype lesernes forståelse og interesse for økonomiske muligheter og utfordringer. Med en finger på pulsen av finansverdenen bidrar Oskar med aktuelle og innsiktsfulle artikler og guider til Norsk Kreditt, hjelper brukere med å navigere i låne- og kredittmarkedet med større selvsikkerhet.

Fyll ut skjemaet for å fortsette søknaden din med vår partner

"*" obligatorisk felt

Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden