Mange gjeldsproblemer kan løses før det er for sent

Løsningen på gjeldsproblemer er handling og kunnskap. Problemer med å dekke løpende regninger opptrer i forskjellig alvorlighetsgrad.

Lån tilpasset for deg
Lån tilpasset for deg

Eksempelbilde: mennesker på stranden med gjeldsproblemerAlvorlige gjeldsproblemer er en utfordring for mange. Dessverre er det flere og flere som havner i en slik situasjon.

Små eller store lån gir ikke økonomiske problemer av seg selv, men noen ganger hender det at inntektene blir mindre.

Da svekkes betjeningsevnen og dette kan føre til betalingsproblemer.

Dette kan bli en stor utfordring siden det å komme på etterskudd med betalingen av lånene kan gi mange ekstra kostnader.

Taksameteret går og gjelden kan vokse mye på kort tid siden gebyrer og salærer påløper når lånene går til inkasso om de ikke betales.

Løsningen på betalingsproblemer og gjeldsproblemer er handling og kunnskap. Svaret som ligger på tungen er kanskje mer penger, men du må nok forholde deg til realitetene.

Denne artikkelen vil veilede deg til å gjøre de riktige grepene overfor kreditorene og gi deg en forståelse av hvordan systemene fungerer.

Ulike grunner til at gjelden blir et problem

Når det tas opp lån baseres dette på inntekt og betjeningsevne. Dermed skal det i utgangspunktet ikke være mulig å ta opp mer i lån enn det økonomien tåler.

Noen ganger kan imidlertid situasjonen forandre seg i forbindelse med sykdom, uførhet og arbeidsløshet. Dette er faktorer som påvirker inntekten i stor grad.

Det sosiale sikkerhetsnettet består av ordninger som dagpenger, sykepenger, arbeidsavklaringspenger og uførepensjon. Disse utgjør ofte i overkant av 60% av tidligere bruttoinntekt.

Det betyr at veien fra god økonomi til varige gjeldsproblemer kan være kort om denne inntektsnedgangen kommer over natten.

Da behøver det heller ikke gå lang tid før brev fra Statens innkrevingssentral dukker opp eller bolig legges ut for tvangssalg av namsmannen.

I slike tilfeller behøves det virkelig hjelp med kreditorens krav og gjelden.

Dette er et gjeldsproblem

Et gjeldsproblem oppstår når inntektene ikke strekker til for å betale kostnadene for lånene. Noen ganger kan dette skje, og om det ikke er mulig å betale minimum renter på lånene så defineres dette som store gjeldsproblemer.

Dette trenger du for å forhandle om gjelden din

Få oversikt over gjelden

Hvordan du skal gå fram for å løse gjeldsproblemene dine avhenger av hvor stort omfanget er og hva slags type gjeld du har. Feilen mange gjør i begynnelsen er at de kun forholder seg til den av kreditorene som maser mest.

Dersom du betaler ut denne på bekostning av de andre, kan du regne med at de andre også kommer raskt på banen. Under ser du en tabell over forskjellige typer gjeld du kan ha, og hva som skjer hvis du ikke betaler.

Type gjeldHvis du ikke betaler…Hvem?
BarnebidragLøpende bidragspliktNAV innkreving
Bøter og straffegjeldLønnstrekkStatens innkrevingssentral
SkattLønnstrekkKemneren
StudielånLønnstrekk (ingen prioritet)Statens innkrevingssentral
BoliglånTvangssalgBank
HusleiegjeldUtkastelseUtleier/Namsmannen
Ubetalte strømregningerStans av videre leveranseStrømleverandør
BillånTvangssalgBank
Usikrede lånInkasso/lønnstrekkLångiver/Inkasso
KredittkortInkasso/lønnstrekkInkassoselskap/Namsmannen
FakturaerInkasso/lønnstrekkInkassoselskap/Namsmannen
Tabell over forskjellige typer gjeld

Som du ser av oversikten har det langt mer umiddelbare konsekvenser dersom du ikke betaler strømregningen, enn for eksempel det siste avdraget på kredittkortet.

På den annen side er kredittkortet den dyreste regningen med de høyeste rentene og gebyrene. Forbigåelsen av det forhøyer den totale gjelden.

Dette er én av grunnene til at du må ha en samlet plan for betalingen.

Hjelp med gjeldsproblemer - Stopp ringvirkningen

Desto tidligere det tas tak i et gjeldsproblem eller et potensielt gjeldsproblem, desto enklere kan det være å unngå store og varige gjeldsproblemer.

Utleggstrekk i lønn eller trygd

Hva gjør du hvis du blir trukket så mye i lønn at du ikke har noe igjen å leve for? Som du også kan tolke ut fra tabellen i avsnittet «Få oversikt over gjelden» kan det nedlegges direkte lønnstrekk fra flere instanser.

Vi snakker om Nav innkreving for barnebidrag, Statens innkrevingssentral for bøter og studielån, kemneren (eller skatteoppkreveren) for skattegjeld og namsmannen for alminnelige krav hvor det er begjært utleggsforretning.

Du vil i alminnelighet få tilsendt et skjema før det blir nedlagt et trekk. Her skal du fylle ut opplysninger om inntekter og utgifter. Hvis du ikke besvarer dette, kan det besluttes et trekk som gjør at du ikke sitter igjen med nok til å leve av.

Hvor mye du får lov til å sitte igjen med, er nedtegnet i livsoppholdssatsene som reguleres årlig av myndighetene. Her er de oppdaterte beløpene fra 1. juli 2023:

Aleneboende skyldner10 412
Gift eller samboende skyldner8 817
Skyldner som forsørger ektefelle/samboer17 634
Barnetillegg:
Barn 0-5 år3 332
Barn 6-10 år4 420
Barn 11 år – 145 580
Barn 15 år og oppover6 418
Livsoppholdssatser for utleggstrekk og gjeldsforhandlinger 2023

I tillegg til livsopphold skal du også ha nok til å betale boutgiftene dine og enkelte andre ting som du argumenterer godt for er nødvendige, som for eksempel samvær med barn.

Hjelp ut av uføret

Det å være proaktiv lenge før inkassokravene hoper seg opp gjør det mye lettere å få hjelp til gjeldsproblemer.

Enten detter er gjeldsproblemer med startlån eller gjeldsproblemer med lån andre steder. Det beste er å kontakte hver bank før gjeldsproblemer blir prekære.

Startes dette arbeidet med en gang det ser ut at gjelden kan bli et problem, kan det forhandles med kreditorene for å finne løsninger.

Det er også mulig å få hjelp med gjeldsproblemer andre steder. Det kan være rådgivning om gjeldsproblemer hos NAV eller i kommunen. De kan tipse eller hjelpe med for eksempel søknader om ettergivelse av offentlig gjeld.

Nav har også en gratis økonomirådgivnings-telefon hvor du kan presentere situasjonen din og få muntlig veiledning. Ellers har namsmannen veiledningsplikt i forbindelse med utleggstrekk eller søknad om gjeldsordning.

Det finnes også private økonomirådgivere, men de tar selvfølgelig betalt. Det kan likevel være en mulighet dersom det tar lang tid å få time hos den kommunale rådgiveren.

Forbrukerrådet driver ikke med gjeldsrådgivning, men har også kunnskap om gjeldsproblemer og erfaringer rundt dette. De kan ofte sette deg i kontakt med en gjeldsrådgiver eller et tilbud som «advokatenhjelperdeg».

Finnes det en mulighet for å refinansiere med sikkerhet i egen eller annens bolig er det det beste og billigste. Dette kan også gjøres med betalingsanmerkninger.

Det er vanskeligere å få hjelp med gjeldsproblemer uten sikkerhet, men helt umulig er det ikke. Privatlån fra venner og familie kan være veien å gå for å rydde rydde opp i problematisk gjeld.

Noen ganger kan det bli sånn at man blir varig ute av stand til å betjene gjelden. Da kan det søkes om gjeldsordning. Innvilges dette betales det ned så mye som mulig på gjelden i (vanligvis) 5 år. Deretter slettes restgjelden.

De mest vanlige spørsmål og svar

Gjeldsproblemer er når det ikke lenger er mulig å betjene låneforpliktelsene. Det er rett og slett at kostnader forbundet med lånene er større enn midler til å betale gjelden med.

Det er flere årsaker til at folk havner i gjeldsproblemer. Som oftest er det knyttet til arbeid og inntekt.

Sykdom kan føre til du etter hvert havner på arbeidsavklaringspenger eller blir uføretrygdet. Da kan inntekten bli sterkt redusert.

For mange kan den også bli det i forbindelse med ordinær sykemelding og arbeidsledighet. Den andre årsaken til at folk får gjeldsproblemer er at de tar opp mer i lån enn hva de etter hvert klarer å betjene, selv om det ikke skjer noe med inntekten.

Det kan være at det tas opp lån eller kredittkortgjeld som til slutt gir så store utgifter at inntekten ikke er stor nok til å betale kostnadene forbundet med dette.

Det er enklest å løse gjeldsproblemer om du tar tak i det så tidlig som mulig. Desto mindre gjeldsproblemene er desto lettere er det å finne løsninger. I en slik prosess kan du bruke ekstern hjelp.

Enten via NAV eller kommunen der du bor, eller ved å bruke en privat gjeldsrådgiver eller advokat. Gjeldsproblemer kan løses ved å samle mange smålån i ett stort lån.

Ved å få avdragsfrihet på eksisterende lån eller ved å flytte dyre lån over i boliglånet om dette er mulig. Har det gått for langt kan du søke om å få gjeldsletting for de offentlige lånene/kravene.

Er gjelden så stor at du er varig ute av stand til å betjene den kan du søke om Gjeldsordning.

Ja det kan de. Hvis du ikke har betalingsanmerkninger kan mange små og dyre forbrukskreditt og kredittkortgjeld samles i ett stort lån.

Det vil senke månedskostnaden og gi deg sjansen til å få kontroll over gjeldsforpliktelsene dine. Har du ledig sikkerhet i egen eller andres eiendom kan du også flytte problematisk gjeld over til boligen. Da vil du få helt andre nedbetalingsbetingelser og kan komme deg på rett kjøl igjen.

Kan det stilles sikkerhet i fast eiendom er dette også mulig hos enkelte aktører selv om du har betalingsanmerkninger og inkassosaker.

Hvis du er kommet dit at du er varig ute av stand til å betjene gjelden din kan du søke om gjeldsordning. Søknad om dette sendes til politiet.

Nåløyet for å få en slik ordning er trangt, men om du innvilges frivillig eller tvungen gjeldsordning så er tanken bak at du betaler ned så mye på gjelden din som du kan i en gitt periode.

Det mest vanlige er fem år, og deretter ettergis restgjelden.

Oskar er en dyktig copywriter med en solid bakgrunn i finans. Han har raskt gjort seg bemerket gjennom sitt arbeid med innholdsskapning for diverse finansielle institusjoner, inkludert banker, forsikringsselskaper, og investeringsfirmaer. Oskar har en naturlig evne til å forvandle komplekse finansielle emner og jargon til forståelig og engasjerende innhold. Hans lidenskap for finans og økonomi skinner gjennom i hans skrivearbeid, hvor han alltid søker å utdype lesernes forståelse og interesse for økonomiske muligheter og utfordringer. Med en finger på pulsen av finansverdenen bidrar Oskar med aktuelle og innsiktsfulle artikler og guider til Norsk Kreditt, hjelper brukere med å navigere i låne- og kredittmarkedet med større selvsikkerhet.

Fyll ut skjemaet for å fortsette søknaden din med vår partner

"*" obligatorisk felt

Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden