Studielån

Vi snakker om penger fra Norges beste bank; Statens Lånekasse for Utdanning. «Lånekassen» er den kjent som på folkemunne.

Lånekassen er selvfølgelig ikke bare en bank. Det er verktøyet for offentlig studiefinansiering av høyere utdannelse i Norge. I og med at kunnskapskapital blir viktigere og viktigere her i landet, må studentene stimuleres økonomisk.

Det har resultert i et regelverk med så gunstige lån og stipendordninger at det ikke lønner seg å IKKE å ta opp lån.

Men reglene er omfattende og kan være litt vanskelige å finne fram i. Denne artikkelen trekker fram de viktigste hovedtrekkene og nyansene som hjelper deg med å utnytte alle mulighetene i systemet. Det er tre faser du må være skjerpet, nemlig

 1. når du søker lån (vær sikker på at du får med deg alt),
 2. ved problemer som kan oppstå i løpet av studietiden, og
 3. når du får en betalingsplan etter endt studietid.

Forskjellen på studielån og studentlån

Studielånet er lånet som er utstedt fra Statens Lånekasse for Utdanning. Bekrepet «studentlån» er derimot myntet på usikrede lån en student kan ta. Det er nemlig ikke alle forbrukslån eller kredittkort som er tilgjengelig for studenter – ofte på grunn av usikker eller lav inntekt. Les mer om dette her.

Det betyr imidlertid ikke at du ikke kan få lån. Det hele kommer an på formålet. For eksempel finnes det nå flere studentlån som er fokusert mot depositum, hvor studenter kan låne penger til depositumet og heller betale et fast beløp i måneden. Disse lånene har gjerne en varighet på rundt ett år maksimalt, og er et godt alternativ for å forbedre studentenes «likviditet» i perioden – og selvsagt først og fremst myntet på de som sitter igjen med for lite penger etter å legge ut for depositumet for den nye leiligheten.

Anbefalte Omtale
Lendo Les mer
Aconto Capital Les mer
CompareKing Les mer

Vi har listet opp noen referanser til bankvirksomheter, men ønsker å understreke at det er ulike aldersgrenser og krav til inntekter. Som hovedregel bør du som student unngå kredittgjeld i størst mulig grad, der vi kanskje kan kalle depositumslånet for et lite unntak.

Søknad om studielån

Fristen for søknad om studielån er 15. november for høstsemesteret og 15. mars for vårsemesteret. Søknaden kan likevel gjerne sendes umiddelbart etter at du har fått studieplass. Da er du sikker på å ha pengene til studiestart.

Hvem kan søke studielån?

De aller fleste høyere offentlige utdanninger er godkjent for studiestøtte fra Lånekassen, men sjekk ut for sikkerhets skyld før du søker om opptak på skolen. Det kan være unntak for enkelte studier. Det kan gis støtte til

 • Høyere utdanning
 • Videregående opplæring for voksne (for eksempel hvis du tar opp fag)
 • Grunnskoleopplæring for voksne
 • Fagskoler
 • Folkehøgskoler
 • Voksenopplæring
 • Bibelskole

Innsending av søknad med vedlegg og behandling av denne skjer på Dine Sider.

Studiela

Hvor mye får du fra Lånekassen?

Det er selvfølgelig det mest interessante spørsmålet, så det tar vi med en gang.

Basistøtten – hva er utbetaling fra lånekassen 2017/2018?

Fullt studielån (basisstøtte) for fulltidsstudenter studieåret 2017-2018 utgjør kroner 111 657. Kr 44 663 av disse omgjøres til stipend så sant du består eksamenene dine og ikke bor hjemme hos foreldrene i studietiden. Utbetalingen skjer som følger:

Høsten  2017
August 21 268
September 7 975
Oktober 7 975
November 7 975
Desember 7 975
Våren  2018
Januar 21 268
Februar 7 975
Mars 7 975
April 7 975
Mai 7 975
Juni 5 317

 

Skolepenger

Ikke-offentlige studiesteder tar også skolepenger. Du får lån til dette inntil 63 070 kroner. Det overskytende må du dekke selv. Lån til skolepenger omgjøres ikke senere til stipend.

Foreldrestipend og forsørgerstipend

Hvis du har hovedansvaret for et barn, kan du ha rett til ekstra stønad. Fullt barnetillegg fra Lånekassen utgjør 1657 kroner per måned. Denne stønaden er behovsprøvd. Bor du sammen med den andre forelderen vil vedkommendes inntekt og formue også legges til grunn, og avkorte stønaden.

Får du barn under studiene, kan du søke om å gjøre årets studielån om til stipend. Men du vil ikke kunne søke om høyere totalbeløp.

Nedsatt funksjonsevne

For deg som ikke har mulighet til å jobbe ved siden slik andre studenter har, er det mulig å få 3631 kroner ekstra per måned i stipend som en kompensasjon for dette. Det gjelder også for sommermånedene.  Forutsetningene er at du ikke har tilsvarende støtte fra Nav og at du kan framvise legeerklæring.

Studier i utlandet

Utenlandsstudenter kan søke om ekstra til skolepenger. Maksimumsbeløpene for dette er 63 070 kroner i Norden, og 298 847 kroner utenfor Norden.

Du kan også få innvilget kostnaden til to hjemreiser i året og et forberedende språkkurs (inntil kr 20 988).

Andre inntektskilder under studiene

Du kan selvfølgelig jobbe ved siden av. Se nærmere om når studiestøtten reduseres på grunn av arbeidsinntekt lenger ned.

Du bør også skaffe deg legathåndboka. Her er det oversikt over mer enn 2000 stipender du kanskje kan søke på. Gratis penger er ikke å forakte.

Under studiene

Har du først fått studielån og tar eksamene dine, går det meste på skinner også med lånet. Du behøver hverken å betale renter eller avdrag før du er ferdig. Noen problemer kan likevel oppstå.

Inntekts- og formuegrenser

Jobber du mye ved siden av og har en skattbar inntekt på 173 000 kroner eller mer i studieåret, vil utdanningsstøtten avkortes. Det er stipendet som går først. Ettersom du også må betale skatt, lønner det seg simpelthen dårlig å tjene mer. For hver hundrelapp du tjener utover dette beløpet, forsvinner sytti kroner tilbake til staten. Så hold regningen hvis du er ferd med å nærme deg dette tallet.

Men det er mulig å tjene ekstra skattefritt på småjobber. En småjobb er når du mottar inntil 6000 kroner fra én arbeidsgiver. Maksimalt kan du tjene 60 000 kroner i året på denne måten. Det gir heller ikke fratrekk i studiestøtten. Så hør med familie eller kjente om de har noen oppgaver til deg.

Formuesgrensen ligger på 392 622 kroner før du får problemer med Lånekassen. Som med inntektene er det likningstallene og nettobeløpet som gjelder. Har du for eksempel egen bolig som er kjøpt for 2 millioner kroner, er likningsverdien på denne satt til kanskje bare 500 000 kroner. Har du tatt opp lån, kommer det til fratrekk. I så fall har du antakelig en nettoformue godt under kravet fra Lånekassen. Som forelder bør du være klar over at hvis du gir boligen som gave til barnet ditt, påvirker du retten til studiestøtte.

Forsinkelser i utdanningen

Hvis du ikke klarer å ta de normerte 60 studiepoengene i året, vil du miste retten til videre støtte. Du må da eventuelt studere videre for egen regning. Tar du igjen det tapte, vil du kunne søke på ny.

Unntak fra dette er hvis forsinkelsen skyldes sykdom, fødsel eller nedsatt funksjonsevne.

Sykdom må dokumenteres ved legeerklæring. I slike tilfeller kan studielånet omgjøres til stipend. Sykmeldingen må gjelde minst for to uker og kan ikke utgjøre mer enn 4 måneder og 15 dager i et studieår.

Merk at hvis du beslutter å ta en pause i studiene, eller fortsetter å studere uten å søke mer støtte, forfaller studielånet automatisk og du får regning i posten. Du må derfor orientere Lånekassen om beslutningen og eventuelt søke betalingsutsettelse og rentefritak. Du kan da søke om ytterligere støtte når det blir aktuelt.

Betalingen

Regningens time er kommet. Du sitter med en studiegrad i hånda og skal tre inn i de voksnes verden, med faste arbeidstider, plikter og ansvar. Samtidig begynner fakturaene fra Lånekassen å dukke opp i posten.

Nedbetalingsplanen blir automatisk generert med flytende rente og nedbetalingstid på 20 år for studiegjeld som overstiger 300 000 kroner. Renta er som nevnt markedets beste og beregnes ut fra gjennomsnittet av de gunstigste boliglånene i Norge fratrukket 0.15 prosentpoeng.

Du må imidlertid ta et initiativ dersom du ønsker å betale raskere eller vil ha fastrente.

Hvis du har andre lån, eller har planer om å ta opp boliglån, bør du drøye betalingen av studielånet så lenge som mulig. Det er bedre økonomi å overføre pengene til på andre og mer kostbare forpliktelser.

Det store spørsmålet er fastrente eller ikke. Den er høyere enn løpende flytende rente. Men denne er på den annen side historisk lav. Vil du ha sikkerhet for å betale det samme månedlige beløpet noen år framover, er det best å binde renten.

Betalingsutsettelse og rentefritak

Lånekassen formoder at du kommer i inntektsgivende arbeid etter endte studier. Dersom det ikke er tilfelle, må du gi dem beskjed og søke om betalingsutsettelse. Du behøver ikke oppgi noen grunner. Lånekassen vil automatisk forlenge lånets løpetid. Du kan få innvilget en utsettelse inntil 36 ganger.

Rentefritak krever imidlertid en begrunnelse og dokumentasjon. Det som kan gi rett til rentefritak er

 • Arbeidsledighet
 • Sykdom
 • Omsorg for barn
 • Utdanning
 • Avtjening av førstegangstjeneste

Søknad om rentefritak får du svar på året etter at du søkte. Det er fordi Lånekassen vil se den endelige likningen for det året. Du kan ikke søke lenger tilbake enn tre år.

Sletting av studielån

Noen steder i landet og enkelte yrkesgrupper er spesielt begunstiget

Dere som jobber i Finnmark og enkelte andre utvalgte kommuner, kan søke om ettergivelse av deler av studielånet. Det samme er tilfelle for de som praktiserer som lege i noen navngitte kommuner.

Lærere som har tatt spesialistutdannelse i realfag eller fremmedspråk kan også søke.

Sletting av studielån på grunn av varig uførhet

Der søknaden er ferdig behandlet i Nav-systemet, kan det også søkes om ettergivelse av studielånet. Kravet er at det er innvilget minst 50 % arbeidsuførhet. Bruttoinntekten må være lavere enn 432 562 + barnetillegg kr 14 123 per barn. For at hele lånet skal slettes, må inntekten være lavere enn 300 000 kroner.

Andre grunner til ettergivelse av studielån

Studielånet bortfaller automatisk ved død. Arvingene skal altså ikke bekymre seg. Studielån kan også slettes i særlige tilfeller som en del av gjeldsforhandlinger. Mer om dette følger under betalingsproblemer.

Betalingsproblemer

Skulle det skrante på økonomien, må du i første omgang benytte deg av de mulighetene for betalingsutsettelse, rentefritak eller sletting som er nevnt ovenfor. Husk at det lønner seg å betale annen gjeld før studielånet.

Dersom du ikke kommer inn under disse, eller unnlater å betale, vil Lånekassen si opp lånet og overføre det til inkasso hos Statens Innkrevingssentral. Og de er effektive. Hører de ikke noe fra deg, ilegger de deg et utleggstrekk direkte fra lønn. De kan også ta pant i bolig eller andre eiendeler.

Statens Innkrevingssentral er også motparten hvis du innleder gjeldsforhandlinger. Det gjelder selv om studielånet ikke er sendt til inkasso. Innkrevingssentralen har fullmakt til å gi lettelser, endog ettergivelse, hvis det er en del av en rettslig eller utenrettslig gjeldsordning. Les mer om gjeldsordning i vår generelle artikkel om betalingsproblemer.

Mer informasjon om Lånekassen

Dersom du ikke fant svaret på spørsmålet ditt her, kan du søke i Lånekassens egne sider eller kontakte dem direkte.