Tilbake til nyheter

Lån uten inntekt – hva er dine alternativer?

Lån uten inntektLån uten jobb eller lån uten fast inntekt strider mot finansieringssystemets bærende prinsipper. Men uten tilgang på kreditt kan man også bli utelukket fra mange av samfunnets aktiviteter. Forrige artikkel i vår nyhetsseksjon handlet om nettopp avslag på lånesøknader, og nå skal vi ta for oss en av de vanligste grunnene.

Vi vil også se på de muligheter som tross alt finnes for deg som får avslag på grunn av manglende inntekt i de fleste kredittinstitusjoner, om det er på grunn av arbeidsledighet, studiesituasjonen eller andre forhold av midlertidig eller permanent karakter. Det finnes en rekke årsaker til dette, og selv om du søker lån uten jobb, er det kanskje ikke nødvendigvis sånn at du ikke er en aktiv arbeidssøker? Dette er viktige faktorer, men overstyrer ikke utgangspunktet for avslag: uten inntekt, vil du ikke kunne betjene et lån.

Men først er det presserende å beskrive hvordan systemet fungerer.

Hvorfor skal det være så vanskelig å få lån uten inntekt?

En långiver må ha tillit til at du betaler tilbake det du låner. I motsatt fall ville det være en dårlig forretning. Den tilliten får du hvis du kan stille sikkerhet i bolig eller andre verdier, eller at det kan registreres jevnlige innbetalinger på lønnskontoen. Om du søker lån uten inntekt, vil du selvsagt bli ansett som høy risiko.

Men jo bedre du presterer her, jo bedre betingelser vi du få i form av høye lån og lav rente. Hvis du derimot ikke kan oppfylle vilkårene vil du få et automatisk avslag.

Långiverne standardiserer kredittvurderingen sin, og gir avslag på søknader fra søkere uten fast inntekt. Det utelukker deg som studerer, har dagpenger, arbeidsavklaringspenger (AAP) eller sosial stønad fra NAV. Risikoen for at du ikke klarer å betale tilbake er for stor etter deres vurdering.

Det har heller ikke blitt lettere av at Finanstilsynet og Forbrukerrådet i stadig større grad ansvarliggjør långiver dersom de ikke har vurdert risikoen godt nok. Det er et offentlig ønske om å begrense kredittveksten i norske husholdninger og betalingsproblemene den mange ganger fører med seg.

Arbeidsledighetens pris – ikke lett å få lån som arbeidsledig

Det har betydelige økonomiske konsekvenser å miste jobben. Ikke bare vil du motta kun 62 % av tidligere årsinntekt, men du vil også bli utelukket fra kredittmarkedet. Dagpenger under arbeidsledighet er en tidsbegrenset ytelse fra Nav, som må fornyes med jevne mellomrom. Og blir du langtidsledig vil den reduseres fra år til år etter hvert som likningsgrunnlaget ditt stadig blir lavere.

For deg som blir arbeidsledig vil vårt fremste råd være å redusere kostnader på alle plan så langt det er mulig. Alle abonnementer og løpende tjenester som dere ikke absolutt trenger, bør sies opp umiddelbart.

Låneopptak under slike omstendigheter anbefales ikke. Du vil imidlertid kunne ha kreditter tilgjengelige i eksisterende avtaler som er inngått mens du var i jobb. Eksempler på det er kredittkort eller lønnskontokreditt. Begge bør brukes med måte. Ikke ta for gitt at du vil komme i jobb med første.

For å gjenvinne kredittverdigheten, bør du altså få ordnet en ny jobb så fort som overhode mulig. Om det ikke er noe ledig i din bransje for øyeblikket, ta til takke med det du kan få. Du kan fortsette å søke de jobbene du har mest lyst på senere.

Studenterlivets løyer

Studenttilværelsen er jo allerede lånefinansiert fra Statens Lånekasse. Men du kan jo sjekke om du har utnyttet alle låne- og stipendordninger fullt ut.

Det finnes såkalte studentlån fra private man kan søke på i tillegg. Banker er generelt interessert i å knytte til seg studenter, da de tenker seg et langvarig og gunstig kundeforhold. Et lån til husleiedepositum er et eksempel.

Dessuten er ikke alle studenter helt uten inntekt. Noen jobber ganske mye deltid og i feriene. På den måten kan de komme opp i inntekter som rettferdiggjør forbrukslån.

Lån til sosialt vanskeligstilte

Det offentlige har et par spesialordninger for de som de anser for «sosialt vanskeligstilte».

Det ene er Startlån ordningen til kjøp av bolig. På Husbankens sider er det ramset opp ulike grupper som har mulighet til å søke, deriblant de som barn og har økonomiske utfordringer med å skaffe en egnet bolig. Husbanken understreker at unge i etableringsfasen generelt ikke er i målgruppen. Les mer om ordningen hos Husbanken.

I henhold til lov om sosiale tjenester kan også Nav Sosial gi hjelp i form av lån. Låneformålet er det samme som når de gir hjelp som bidrag, oftest til livsopphold eller bolig. Før de gir hjelp i form av lån skal det alltid vurderes om mottakeren har tilbakebetalingsevne. Typiske eksempler hvor de kan gi hjelp som lån er til en oppsamlet husleierestanse eller strømregning.

Lån til refinansiering

Lån til refinansiering av gjeld kommer i en særstilling blant forbrukslånene. En refinansiering innebærer ikke en økning i låntakerens gjeld, men gir bedre nedbetalingsbetingelser i forhold til tidligere. Låneinstitusjonen behøver derfor ikke å bekymre seg for refselser fra Finanstilsynet

En søknad om refinansiering kan derfor ses på med blide øyne selv om du som søker er arbeidsledig. Flere låneinstitusjoner har rent ut spesialisert seg på denne typen lån. Aller best er det om du kan stille sikkerhet i egen eller andres bolig for refinansieringen.

Les mer om refinansieringslån her

Lån med medskyldner eller kausjonist

Dersom ektefelle eller samboer har fast inntekt, kan dere søke om lån sammen. Banken har da hans eller hennes inntekt de kan legge til grunn for tilbakebetalingen. Din stønad eller pensjonsytelse kan være der som en tilleggssikkerhet.

Det er også mulig at noen i familien kan bistå som kausjonister eller stille sikkerhet i boligen sin for et lån. De bør da være forberedt på den eventualiteten at de vil måtte hjelpe med betalingen i perioder,

Privat lån

En siste mulighet for mange er å henvende seg til familie eller venner for et lån til å komme over en vanskelig periode. Den sitter selvfølgelig langt inne.

Men det kan være en skoletur for barna, eller kanskje en konfirmasjon hvor besteforeldrene godt kan tenke seg å støtte litt.

Det kan også være hjelp til en refinansiering hvor du allerede har fått avslag fra bankene.

I slike tilfeller er det tilrådelig å følge formkravene slik at de som gir lånet ikke stilles dårligere enn andre kreditorer du måtte ha. Det ivaretas med å undertegne et gjeldsbrev. Det kan også tas et pant i boligen, noe som er særlig viktig ved en refinansiering.